بارگذاری

پس از بارگیری ظرف در انبار، ما برخی از عکس ها را برای مشتری برای تایید، و سپس مهر و موم ظرف برای حمل و نقل، به طوری که برای اطمینان از ورود ایمن و کامل کالاهای مشتری در مقصد.


1306-201905161606321658.jpg


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد